Mission, vision og værdier

HERLUFSHOLMS VISION
Det er Herlufsholms vision at være en dansk skole i verdensklasse.

 

Herlufsholm er stedet, hvor tiden både står stille og bevæger sig med høj fart. Fortid, nutid og fremtid mødes i bestræbelserne på at være verdensklasse på alle områder. Med faglig og menneskelig kvalitet på alle niveauer står Herlufsholm som et fyrtårn, hvis øje både ser, hvad der har været, er og vil komme.

 

Herlufsholms høje faglighed, engagement og ansvarlighed er et eksempel til efterfølgelse for alle, der vil fremme den enkelte med henblik på at være en demokratisk og dannet verdensborger – hvor enhver ses og udfordres til at nå det optimale af sit potentiale på det fundament, der udgøres af Herlufsholms historie, kultur og traditioner.

 

Vi véd, at alle elever, der kommer til os, har forskellige forudsætninger, og at det er verdensklasse at kunne se dette og favne, hvordan hver især så udfolder sine evner bedst muligt i samspil med os alle på stedet. Det faglige grundlag skal være realistisk, men vi ønsker, at enhver, der begynder på Herlufsholm, kommer til at opleve en positiv vækst, både fagligt og menneskeligt, uanset udgangspunktet. Man skal selvfølgelig være indstillet på at gøre en indsats og arbejde med sin personlige udvikling – intet kommer af sig selv.

 

HERLUFSHOLMS MISSION
”Vi vil sikre, at grundlæggernes idealer om lærdom og dannelse videreføres i pagt med tiden, og at Herlufsholm er en sund og økonomisk stærk virksomhed.”

 

Herlufsholms bærende værdisæt udgør et sammenhængende og godt fundament for den opdragelsesrolle, Herlufsholm påtager sig. Det giver eleverne det bedste grundlag for deres videre tilværelse og Herlufsholms medarbejdere optimale forudsætninger for at videreudvikle Herlufsholm.


HERLUFSHOLMS VÆRDIER
Herlufsholms kerneværdier er Ansvarlighed, Faglighed og Engagement.


Ansvarlighed
Ansvarlighed er at tage ansvar for sig selv og for hinanden, at føle sig forpligtet på sin egen udvikling og have blik for andre, at finde et ståsted og skabe råderum for andre og
se sig selv i samspil med den verden, vi lever i.

 

De rammer, der gælder for undervisning og kostskole, er med til at strukturere elevernes hverdag og skabe den tryghed, der er forudsætning for at udvikle individuelle evner i en blanding af indordning og selvstændighed, hvor det bliver helt naturligt at udfolde sin personlighed og samtidig være loyal og hjælpsom og føle sig ansvarlig for kammerater og skole.

 

Ansvarlighed og troværdighed går hånd i hånd. På Herlufsholm stoler vi på hinanden. Vi sætter troværdigheden højt i såvel ord som handling, og vi understøtter den ansvars- og pligtfølelse og det personlige mod, det kræver at møde andre mennesker med tillid og imødekommenhed.

Ansvarlighed er også at være åben og udvise tolerance over for verden og kulturelle forskelligheder. Det betyder ikke, at vi anser alle værdier for lige gode, men det ansvarlige menneske udviser respekt for, at andre kan have andre værdier.

 

Ud fra en historisk bevidsthed bygger Herlufsholm stadig på et dansk kristent dannelses- og kulturgrundlag. Respekten for det enkelte individ og troen på alles ligeværd som mennesker udmønter sig i en gennemført åbenhed og venlighed. Herlufsholms hverdag er præget af venlig imødekommenhed, høflighed og humor i omgangen med andre mennesker.


Faglighed
I fagligheden ligger en kilde til at undre sig og være nysgerrig og åben over for alt det, der kalder på indsigt og en dybere forståelse. Ligesom Herluf Trolle og Birgitte Gøye  i 1565 med fremsynethed skabte noget helt nyt, er Herlufsholm stadig præget af åbenhed. Elever og medarbejdere er åbne over for omverdenen, over for andre mennesker, over for samfundsudviklingen og over for nye ideer og metoder i en konstant bevægelse imod den størst mulige dygtiggørelse af enhver på Herlufsholm.


Faglighed er helt konkret at forstå og føle sig ansvarlig for de faglige krav, uddannelsen stiller. For unge mennesker i grundskolen og gymnasiet kan det være svært at se meningen med de mange fag, der hører med til deres almene dannelse, men det er skolens mål, at alle oplever en pligt og lyst til at dygtiggøre sig – også i fag og aktiviteter, der måske synes vanskelige og kræver tid og grundigt arbejde.

 

Det er vigtigt at opleve, at man får fast grund under fødderne, når man arbejder bevidst med at udvikle sine færdigheder – i en proces, hvor tingene bliver interessante og en del af den personlige udvikling. Både i det faglige arbejde og de mange muligheder for alsidig udfoldelse i fritiden gælder det om at gøre sig umage og yde sit bedste.

 

Engagement
På Herlufsholm er der ikke plads til ligegyldighed. Vi går op i, hvad vi foretager os, og vi søger at forpligte os til vore handlinger, store som små. Elevinitiativer på mange fronter er med til at understøtte engagement og lederevner – både når det gælder velgørende arbejde, deltagelse i udvalg og hverdagens mange andre aktiviteter.

 

Herlufsholms smukke omgivelser er med til at udvikle den æstetiske sans og virker befordrende for kreativiteten. Det engagement og den nysgerrighed, der er en del af kreativiteten, omfatter alle tilværelsens aspekter. Den retter sig både mod intellektuelle færdigheder og mod skabende aktivitet af enhver art – de udfordringer, som eleverne bl.a. møder i de ekstraskolære aktiviteter, er ét af mange udtryk for denne kreative nysgerrighed.

Udgangspunktet for vores engagement, er kærligheden til den skole, stifterne skabte i 1565. Årene har skabt mange traditioner, der er med til at skabe kærkommen variation og muntre stunder igennem skoleåret, og frem for alt har vi en lang tradition for at være hjem og skole. Herlufsholms disciple er led i en lang kæde af mennesker, der har været med til at præge hinanden og verden. Det er vores ønske at give skolens elever stærke rødder og se dem gro. Klik på billedet
Eleverne deltager i konferencer i både ind- og udland
Fællesskab og sammenhold er vigtigt for vores elever
Engagement både fra elever og undervisere
HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS - HERLUFSHOLM ALLÉ 170 - 4700 NÆSTVED - DENMARK - TEL +45 55 75 35 00 - FAX +45 55 75 35 14 - REKTORKONTOR@HERLUFSHOLM.DK
Hovedredaktør Christina Elvira Dahl e-mail: cda@herlufsholm.dk - CVR-nr. 85896318