Herlufsholm Luftfoto 2020

Advokatundersøgelse bekræfter behov for iværksatte forandringer

03/11-2022

Advokatundersøgelse bekræfter behov for iværksatte forandringer

Den uvildige advokatundersøgelse konkluderer, at Herlufsholm tidligere ikke i tilstrækkelig grad har adresseret udfordringer med mobning på skolen. De igangsatte initiativer er derfor afgørende for at forbedre trivslen for eleverne.

Den tidligere bestyrelse igangsatte i maj 2022 en uvildig advokatundersøgelse af forholdene på Herlufsholm Skole med hensyn til elevkultur og den ledelsesmæssige håndtering af uacceptable hændelser mellem elever. Undersøgelsens formål var at afdække og redegøre for omfanget og karakteren af sådanne sager i perioden 1. august 2018 til 9. maj 2022.

Den uvildige advokatundersøgelse er foretaget af advokat Henrik Græsdal fra Elmann, der er udpeget af Advokatrådet efter grundig habilitetsundersøgelse. I forbindelse med undersøgelsen har han haft fri adgang til materiale på skolen og har analyseret trivselsundersøgelser, gennemlæst sagsbehandlinger på elevsager og foretaget interviews med nuværende og tidligere ansatte samt elever.

På den baggrund er hans konklusion blandt andet, at Herlufsholm har understøttet et godt undervisningsmiljø, hvor kostskoleelevernes trivsel har været højt prioriteret. Der er ikke fundet tegn på et generelt problem med elevkulturen, dog konstaterer undersøgelsen ud fra en analyse af de nationale trivselsmålinger, at der er et højere niveau af mobning end på andre skoler, hvorfor Herlufsholm og en tidligere rektor får kritik for ikke rettidigt og i tilstrækkelig grad at have gjort en indsats for at nedbringe dette.

Undersøgelsen viser også, at de sager, der har været om grænseoverskridende adfærd, har været håndteret korrekt og uden utidig indblanding fra den tidligere bestyrelse i beslutningsprocesserne.

Tiltrædende rektor, Gitte Nørgaard:

”Undersøgelsen understreger nødvendigheden af de forandringer og initiativer, der er iværksat på skolen. Langt de fleste elever på Herlufsholm trives rigtig godt. De er stolte af at gå på skolen, og de opnår flotte faglige resultater og indgår i gode fællesskaber. Men undersøgelsen bekræfter, at vi har en udfordring med mobning og en hård tone blandt nogle elever, og det skal vi have ændret. Som ledelse tager vi i dag ansvar for at øge trivslen og for at komme mobning og anden uacceptabel adfærd til livs. Her er undersøgelsen et vigtigt arbejdsredskab. Vi har igangsat en historisk stor udviklingsproces, der både indebærer en massiv forebyggende indsats med en omfattende handlingsplan for trivsel og skoleudvikling udarbejdet med bistand fra eksterne eksperter, samt en klar nultolerance over for dårlig opførsel. Det er helt essentielt, at den høje faglighed, der er på Herlufsholm, skal gå hånd i hånd med trivsel blandt alle elever.”

Advokat Henrik Græsdal:

”Undersøgelsen viser, at Herlufsholm Skole har en udfordring med mobning, og at skolen burde have udarbejdet konkrete handlingsplaner for at komme dette til livs. Trods problemerne, viser undersøgelsen imidlertid også, at ledelsen inkl. bestyrelsen og ansatte i den undersøgte periode konsekvent har slået ned på uønskede subkulturer. Ligesom der overordnet set har været et undervisnings- og kostskolemiljø, der har været sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er min overbevisning, at de tiltag, der er indført i den undersøgte periode, effektivt vil bidrage til at komme de konstaterede problemer med mobning og krænkelser til livs.”

Siden årsskiftet har Herlufsholm haft fuld fokus på at øge trivslen blandt eleverne på skolen og igangsat en historisk stor udviklingsproces. Det indebærer blandt andet, at man har oprettet en ny stilling som trivselsleder, øget den elevnære bemanding på kostskolen og igangsat en massiv forebyggende indsats med en omfattende handlingsplan for trivsel og skoleudvikling udarbejdet med bistand fra eksterne eksperter, understøttet af en klar nultolerance over for dårlig opførsel.

Samtidig er skolen i gang med en række forandringer, der skal bidrage til, at skolen både bliver et godt sted at lære og at være for alle elever. Eksempelvis har kostelever siden skoleårets start haft muligheden for at vælge mellem enkeltværelse eller sovesal, mens den tidligere præfektordning og traditionsrige Pø-kamp er afskaffet.

Undersøgelsens konklusion kan læses nedenfor. Da store dele af rapporten indeholder følsomme og personhenførbare oplysninger, er det ikke tilladt at offentliggøre den fulde rapport. Den udgør således et internt arbejdsredskab, der kan give skolens ledelse et grundlag for at iværksætte eventuelle tiltag for forbedringer.

Opsummering af rapportens konklusioner

  • At Herlufsholm i den undersøgte periode har understøttet et godt undervisningsmiljø, hvor kostskoleelevernes trivsel har været højt prioriteret.
  • At der ikke er grundlag for at hævde, at medarbejdere, ledelsen eller bestyrelsen på Herlufsholm har understøttet en kultur, hvor skolen ikke har sat ind over grænseoverskridende adfærd.
  • At der har været udfordringer med mobning blandt nogle elever på skolen i perioden, hvor Herlufsholm ifølge nationale trivselsmålinger har flere tilfælde med mobning end landsgennemsnittet, samt at Nordic Learning-rapporten viser, at udfordringerne med mobning stadig var til stede ved tidspunktet for udarbejdelse af rapporten i foråret 2022.
  • At der er grund til at udtale kritik af Herlufsholm samt en tidligere rektor for ikke at have handlet tilstrækkeligt og rettidigt for at begrænse omfanget af mobning på skolen og for internt at have nedtonet de nationale trivselsmålingers resultat.
  • At de tiltag, der efterfølgende er indført, vil bidrage effektivt til at komme problemerne med mobning og krænkelser til livs.
  • At Herlufsholm i perioden har truffet saglige og korrekte afgørelser i elevsager i forbindelse med sanktioner. Men at der i den forbindelse også er sket formelle sagsbehandlingsfejl, der dog ikke har betydning for udfaldet af sagerne. Undersøgelsen viser samtidig, at der ikke er fundet bevis for anklagen om, at forstander eller bestyrelse har grebet ind i tidligere rektors afgørelser i elevsager.

 

Læs Advokatsamfundets definition af og krav til uvildige advokatundersøgelser her.

Læs det fulde kommissorium her.

Læs resuméet af den uvildige advokatundersøgelse her.

I forbindelse med undersøgelsen har nuværende og tidligere elever og forældre kunnet indberette oplevelser om grænseoverskridende adfærd til den uvildige advokat. Flere af disse indberetninger ligger mange år tilbage og dermed uden for kommissoriet for den aktuelle undersøgelse, men afføder alligevel en reaktion fra Herlufsholm. Det kan du læse mere om her.

 

Pressekontakt:

Herlufsholm Skole og Gods

Anne Kirstine Rahr Lindbom, kommunikation

akl@herlufsholm.dk