Moderne skolegang på et fundament af stærke traditioner

Vision

Herlufsholms elever rustes til at møde en verden, der er i konstant forandring. En stærk fællesskabsfølelse og et globalt udsyn er udgangspunktet for, at elever fra Herlufsholm kan og tør tage personligt ansvar - for sig selv, for deres fælleskab og for den samtid, de lever i. 

Mission

Eleverne trives og udfordres til alsidig faglig og personlig udvikling. Skolens historie, traditioner og værdier danner fundament for et livslangt fælleskab.

Værdier

Ud fra en historisk bevidsthed bygger Herlufsholm stadig på et dansk kristent dannelses- og kulturgrundlag. Respekten for det enkelte individ og troen på alles ligeværd som mennesker udmønter sig i en gennemført åbenhed og venlighed. Hverdagen er præget af imødekommenhed, høflighed og humor i omgangen med andre mennesker.

Herlufsholms kerneværdier er personlig udvikling, livslang læring, social ansvarlighed og globalt udsyn.

 

  • Personlig udvikling

På Herlufsholm har man ret og pligt til kontinuerligt at udvikle sig selv og hinanden. En Herlovianer er engageret, ansvarlig, modig, selvstændig og dannet. En Herlovianer tilstræber at gøre det rigtige.

De rammer, der gælder for undervisning og kostskole, er med til at strukturere elevernes hverdag og skabe den tryghed og trivsel, der er forudsætning for at udvikle individuelle evner. Dette sker i en blanding af indordning og selvstændighed, hvor det bliver helt naturligt at udfolde sin personlighed og samtidig være loyal og føle sig ansvarlig for kammerater og skole.

Det er vigtigt at opleve, at man har fast grund under fødderne, når man arbejder bevidst med at udvikle sine færdigheder og selvstændighed – i en proces, hvor tingene bliver interessante, kræver mod og bliver en del af den personlige udvikling. Både i det faglige arbejde og de mange muligheder for alsidig udfoldelse i fritiden gælder det om at gøre sig umage og yde sit bedste hver gang.

 

  • Livslang læring

Akademisk læring, kritisk tænkning og kreativitet er centrale faktorer, der tilsammen motiverer eleverne til at gøre deres bedste. På Herlufsholm lægges grunden til en læringsrejse der kan fortsætte hele livet.

I læring ligger en kilde til at undre sig og være nysgerrig og åben over for alt det, der kalder på indsigt og en dybere forståelse, men også at skulle forholde sig kritisk til, hvad man præsenteres for, for måske findes der en bedre måde at gribe noget an på.

Helt konkret skal man forstå og føle sig ansvarlig for de faglige og personlige krav, uddannelsen stiller. For unge mennesker kan det være svært at se meningen med de mange fag, der hører med til deres almene uddannelse og dannelse, men det er skolens mål, at alle, elever som medarbejdere, oplever en pligt og lyst til at dygtiggøre sig i samspil med andre – også i fag og aktiviteter, der måske synes vanskelige og kræver tid og grundigt arbejde. Læring hører ikke blot skolen til, men er et element af det hele liv, man kommer til at leve, så grundstenen herfor bliver lagt på skolen.

 

  • Social ansvarlighed

En Herlovianer samarbejder og udviser tolerance og empati. Eleverne respekterer egne såvel som andres traditioner og værdier. De har samfundssind og kerer sig om miljøet og vores fælles klode.

Vi går op i, hvad vi foretager os, og vi søger at forpligte os til vore handlinger, store som små. Elevinitiativer på mange fronter er med til at understøtte engagement, samarbejde og lederevner – både når det gælder velgørende arbejde, deltagelse i udvalg og hverdagens mange andre aktiviteter.

På Herlufsholm respekterer vi og stoler på hinanden. Vi sætter troværdigheden højt i såvel ord som handling, og vi understøtter den ansvars- og pligtfølelse og det personlige mod, det kræver at møde andre mennesker med tillid og imødekommenhed. Ved sådanne møder lærer vi andre at kende, og dermed får vi et solidt grundlag for forståelse og tolerance for andre.

Herlufsholms smukke omgivelser er med til at udvikle den æstetiske sans og virker befordrende for alles hverdag. Vi ser disse omgivelser i samspil med vore traditioner og opnår en respekt for begge dele undervejs. Drevet af denne respekt, videreføres et engagement imod at værne om og beskytte ikke bare vore omgivelser og traditioner, men dem vi møder på vor vej i livet og i verden. På Herlufsholm er der ikke plads til ligegyldighed.

 

  • Globalt udsyn

Herlovianere er globale borgere. De udviser international og kulturel forståelse med udgangspunkt i demokrati, bæredygtighed og kristne humanistiske værdier.

Ligesom Herluf Trolle og Birgitte Gøye i 1565 med fremsynethed skabte noget helt nyt, er Herlufsholm stadig præget af åbenhed og forståelse. Elever og medarbejdere er åbne over for omverdenen, over for andre mennesker, over for samfundsudviklingen og over for nye ideer og metoder. Dette i en konstant bevægelse imod den størst mulige dygtiggørelse af enhver på Herlufsholm, til fremme for en bedre verden. At være åben og udvise tolerance over for verden og kulturelle forskelligheder betyder ikke, at vi anser alle værdier for lige gode, men det ansvarlige menneske udviser respekt for, at andre kan have andre værdier.

At have globalt udsyn, er at tage ansvar for sig selv og for hinanden, at føle sig forpligtet på sin egen udvikling og have blik for andre, at finde et ståsted og skabe råderum for andre og se sig selv i samspil med den verden, vi lever i