Herlufsholm Luftfoto 2020 (1)

Herlufsholms reaktion på STUKs seneste partshøring

20/1-2023

Herlufsholms reaktion på STUKs seneste partshøring

Herlufsholm hilser påbud fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) velkommen, men kan ikke genkende det generaliserende billede af eleverne, som styrelsen forsøger at tegne. Flere påbudte initiativer er allerede implementeret eller iværksat, og samtidig viser ny trivselsmåling tegn på fremgang.

Det høje faglige niveau har altid kendetegnet Herlufsholm. De ekstraordinære rammer, lave klassekvotienter og dedikerede undervisere er med til at sikre, at vores elevers gennemsnit ved afgangseksamen ligger vel over landsgennemsnittet, og at eleverne har de bedste forudsætninger for at klare sig godt på en videregående uddannelse.

Herlufsholm har sat den målsætning, at skolen skal være lige så god på trivsel, som den er på faglighed. Derfor har Herlufsholm siden foråret arbejdet målrettet med at komme uacceptabel opførsel til livs, styrke elevernes trivsel og sørge for at skolen er et godt sted at lære og være for alle. I den forbindelse har vores elever været dybt engageret i diskussionerne om værdien af kammeratskab, respektfulde relationer og inkluderende fællesskaber.

Den bestyrelse, der trådte til i sommer, samt den tiltrædende rektor har fra starten ønsket at få vendt hver en sten og åbent samarbejdet med STUK om det fælles mål at forbedre trivslen for alle elever på skolen. Derfor har skolen udvist åbenhed og lagt alt frem for STUK for at komme til bunds i alle forhold, hvor skolen måske ikke har handlet korrekt. For at få klarhed over situationen har skolen desuden i foråret – på eget initiativ – iværksat en ekstern pædagogisk redegørelse af elevkulturen samt en grundig og uvildig advokatundersøgelse.

Herlufsholm har desuden tidligere anerkendt og implementeret en række pædagogiske anbefalinger fra STUK i arbejdet med at forbedre trivslen for alle elever på skolen. Herunder har skolen blandt andet afskaffet en række traditioner, gjort sovesale frivillige for kostelever samt udviklet og lanceret en handlingsplan for øget trivsel og skoleudvikling i samarbejde med eksterne pædagogiske eksperter.

Alt sammen tiltag, der skal bidrage til at forbedre trivslen for eleverne. Ambitionen er at blive blandt landets bedste skoler – både når det kommer til faglighed og til trivsel.

Vi oplever, at der er en positiv udvikling, og at eleverne på tværs af klasser og årgange bakker op om og er engagerede i de historiske forandringer, som skolen står midt i.

STUKs seneste partshøring

Siden august 2022 har Herlufsholm ventet på en ny partshøring fra STUK som opfølgning på den igangværende trivselssag. Den har skolen netop modtaget fra styrelsen, og Herlufsholm noterer sig med tilfredshed, at STUK har lyttet til en lang række af de bemærkninger, der blev sendt som svar i sidste høring.

I den nye partshøring lægger STUK op til påbud om en række tiltag, der skal forbedre elevernes trivsel. Herlufsholm og styrelsen deler det fælles mål om at forbedre elevernes trivsel, og skolen har allerede implementeret eller iværksat flere af disse. De resterende tiltag vil Herlufsholm nu følge op på overfor styrelsen og bede om vejledning til at implementere.

I partshøringen stiller STUK spørgsmål til effekten af iværksatte tiltag, ligesom styrelsen tegner et generaliserende billede af, at eleverne på Herlufsholm er kendetegnet ved en grænseoverskridende elevkultur og -adfærd og ikke evner at overholde almene normer for god opførsel og respektfulde relationer.

Dette stærkt generaliserende billede af skolens elever kan Herlufsholm på ingen måde genkende.

Vi oplever tværtimod, at eleverne har været engagerede i arbejdet med at forbedre trivslen på skolen, og at de beretninger fra tidligere elever, der kom frem i foråret, har ført til mange gode og sunde samtaler mellem eleverne om grænser, respekt og god opførsel. Det er samtidig Herlufsholms opfattelse, at dette har ført til en langt større opmærksomhed på trivsel og godt samvær blandt eleverne.

Det er klart, at effekten af iværksatte tiltag ikke sker fra dag til dag. Alligevel noterer Herlufsholm sig med tilfredshed, at resultaterne af Børne- og Undervisningsministeriets seneste nationale trivselsmåling gennemført i december 2022 viser, at der for Herlufsholms gymnasieelever er fremgang at spore i samtlige fem trivselskategorier. Her er det især nævneværdigt, at elevernes oplevelse af omfanget af mobning falder på 4 ud af 5 parametre, og at eleverne er blevet gladere for at gå i skole. Resultaterne af tilsvarende måling for grundskolen foreligger endnu ikke.

Der har siden første partshøring været et tilsynsbesøg i oktober 2022, hvor styrelsen har fået opdateret viden om fremskridtene på skolen. Den nye partshøring giver således Herlufsholm anledning til at give opdateringer på de fremskridt og tiltag, der er sket på skolen siden oktober, ligesom skolen ser frem til at uddybe den vedtagne handlingsplan for øget trivsel og skoleudvikling, som er vedtaget efter seneste tilsynsbesøg.

I forhold til et varslet muligt krav om tilbagebetaling af tilskud, har Herlufsholm spørgsmål vedrørende det faktuelle og hjemmelsmæssige grundlag for en stor del af STUKs konklusioner. Navnlig er det uklart, hvorfor STUK – i modsætning til eksterne ekspertvurderinger – mener, at enkeltstående episoder er udtryk for en generel kultur, og hvad grundlaget er for denne vurdering. Ikke mindst da STUKs tilgang og konklusioner, ifølge styrelsen selv, er uden fortilfælde i retspraksis og administrativ praksis.

Vi ser frem til en dialog med styrelsen om dette frem mod en afgørelse.

 

Opsummering af advokatundersøgelsens konklusioner

  • At Herlufsholm i den undersøgte periode har understøttet et godt undervisningsmiljø, hvor kostskoleelevernes trivsel har været højt prioriteret.
  • At der ikke er grundlag for at hævde, at medarbejdere, ledelsen eller bestyrelsen på Herlufsholm har understøttet en kultur, hvor skolen ikke har sat ind over for grænseoverskridende adfærd.
  • At der har været udfordringer med mobning blandt nogle elever på skolen i perioden, hvor Herlufsholm ifølge nationale trivselsmålinger har flere tilfælde med mobning end landsgennemsnittet, samt at Nordic Learning-rapporten viser, at udfordringerne med mobning stadig var til stede ved tidspunktet for udarbejdelse af rapporten i foråret 2022.
  • At der er grund til at udtale kritik af Herlufsholm samt en tidligere rektor for ikke at have handlet tilstrækkeligt og rettidigt for at begrænse omfanget af mobning på skolen og for internt at have nedtonet de nationale trivselsmålingers resultat.
  • At de tiltag, der efterfølgende er indført, vil bidrage effektivt til at komme problemerne med mobning og krænkelser til livs.
  • At Herlufsholm i perioden har truffet saglige og korrekte afgørelser i elevsager i forbindelse med sanktioner. Men at der i den forbindelse også er sket formelle sagsbehandlingsfejl, der dog ikke har betydning for udfaldet af sagerne. Undersøgelsen viser samtidig, at der ikke er fundet bevis for anklagen om, at forstander eller bestyrelse har grebet ind i tidligere rektors afgørelser i elevsager.

 

Læs mere:

 

Pressekontakt:

Herlufsholm Skole og Gods

Anne Kirstine Rahr Lindbom, kommunikation

akl@herlufsholm.dk