Herlufsholm Luftfoto 2020

Uvildig advokatundersøgelse

Formål

Den tidligere bestyrelse igangsatte i maj 2022 en uvildig advokatundersøgelse af forholdene på Herlufsholm Skole med hensyn til elevkultur og den ledelsesmæssige håndtering af uacceptable hændelser mellem elever. Undersøgelsens formål var at afdække og redegøre for omfanget og karakteren af sådanne sager i perioden 1. august 2018 til 9. maj 2022.

Den uvildige advokatundersøgelse er nu færdiggjort og konkluderer blandt andet, at Herlufsholm har understøttet et godt undervisningsmiljø, hvor kostskoleelevernes trivsel har været højt prioriteret. Der er ikke fundet tegn på et generelt problem med elevkulturen, dog konstaterer undersøgelsen ud fra en analyse af de nationale trivselsmålinger, at der er et højere niveau af mobning end på andre skoler, hvorfor Herlufsholm og en tidligere rektor får kritik for ikke rettidigt og i tilstrækkelig grad at have gjort en indsats for at nedbringe dette.

Undersøgelsen viser også, at de sager, der har været om grænseoverskridende adfærd, har været håndteret korrekt og uden utidig indblanding fra den tidligere bestyrelse i beslutningsprocesserne.

Du kan læse mere om advokatundersøgelsen og dens konklusioner her:

Pressemeddelelse

Resumé af advokatundersøgelse

Herunder svarer vi på en række spørgsmål om, hvordan Herlufsholm forholder sig til resultaterne fra den uvildige advokatundersøgelse.

 

FAQ om uvildig advokatundersøgelse

Hvorfor satte I gang i en uvildig advokatundersøgelse?

Vi ønskede at få en uvildig undersøgelse af omfanget af den uacceptable adfærd, der er blevet beskrevet af tidligere elever på skolen. Vi ønskede samtidig et kritisk blik på, om sagerne blev håndteret korrekt af skolen samt at få forslag til, hvordan vi kan blive bedre til at håndtere lignende sager, hvis de mod forventning skulle opstå i fremtiden.

Det er Advokatrådet, der efter grundigt habilitetstjek har udpeget den advokat, der har foretaget undersøgelsen.

Hvordan er undersøgelsen lavet?

Den uvildige advokatundersøgelse er foretaget af advokatfirmaet Elmann, der er udpeget af Advokatrådet efter grundigt habilitetstjek. Advokaterne har haft fri adgang til materiale på skolen og har analyseret trivselsundersøgelser, gennemlæst sagsbehandlinger på elevsager og foretaget interviews med nuværende og tidligere elever og medarbejdere.

Samtidig er der blevet oprettet en indberetningsordning, hvor nuværende og tidligere elever eller andre, der måtte have oplevet grænseoverskridende adfærd eller have viden om denne, kunne henvende sig. Der er indkommet i alt 14 indberetninger, hvoraf halvdelen ligger så langt tilbage, at de er uden for kommissoriet for advokatundersøgelsen og derfor ikke er en del af undersøgelsens konklusioner.

Hvad konkluderer undersøgelsen?

Kort fortalt, så konkluderer advokatundersøgelsen blandt andet, at Herlufsholm har understøttet et godt undervisningsmiljø, hvor kostskoleelevernes trivsel har været højt prioriteret. Der er ikke fundet tegn på et generelt problem med elevkulturen, dog konstaterer undersøgelsen ud fra en analyse af de nationale trivselsmålinger, at der er et højere niveau af mobning end på andre skoler, hvorfor Herlufsholm og en tidligere rektor får kritik for ikke rettidigt og i tilstrækkelig grad at have gjort en indsats for at nedbringe dette.

Undersøgelsen viser også, at de sager, der har været om grænseoverskridende adfærd, har været håndteret korrekt og uden utidig indblanding fra den tidligere bestyrelse i beslutningsprocesserne.

Hvordan forholder I jer til den uafhængige undersøgelses konklusioner?

Undersøgelsen nuancerer den kritik, der har været rejst af skolen, men den understreger samtidig nødvendigheden af de forandringer og initiativer, der er iværksat for at forbedre elevernes trivsel og komme mobning til livs.

Langt de fleste elever på Herlufsholm trives rigtig godt. De er stolte af at gå på skolen, og de opnår flotte faglige resultater og indgår i gode fællesskaber. Men undersøgelsen bekræfter, at vi har en udfordring med mobning og en hård tone blandt nogle elever, og det skal vi have ændret.

Herlufsholm tager ansvar for at øge trivslen og for at komme mobning og anden uacceptabel adfærd til livs. Her er undersøgelsen et vigtigt arbejdsredskab. Vi har igangsat en historisk stor udviklingsproces, der både indebærer en massiv forebyggende indsats med en omfattende handlingsplan for trivsel og skoleudvikling udarbejdet med bistand fra eksterne eksperter, samt en klar nultolerance over for dårlig opførsel. Det er helt essentielt, at den høje faglighed, der er på Herlufsholm, skal gå hånd i hånd med trivsel blandt alle elever.

Hvad gør Herlufsholm for at komme udfordringerne med mobning til livs?

Herlufsholm er blandt Danmarks allerbedste skoler, når det kommer til faglighed. Det vil vi også være, når det kommer til trivsel. Derfor har vi siden årsskiftet arbejdet målrettet på at forbedre elevernes trivsel på skolen.

Siden årsskiftet har Herlufsholm haft fuld fokus på at øge trivslen blandt eleverne på skolen og igangsat en historisk stor udviklingsproces. Det indebærer blandt andet, at man har oprettet en ny stilling som trivselsleder, øget den elevnære bemanding på kostskolen og igangsat en massiv forebyggende indsats med en omfattende handlingsplan for trivsel og skoleudvikling bl.a. udarbejdet med bistand fra eksterne eksperter, understøttet af en klar nultolerance over for dårlig opførsel.

Samtidig er skolen i gang med en række forandringer, der skal bidrage til, at skolen både bliver et godt sted at lære og at være for alle elever. Eksempelvis har kostelever siden maj 2022 haft muligheden for at vælge mellem enkeltværelse eller sovesal, mens den tidligere præfektordning og traditionsrige Pø-kamp er afskaffet.

Hvorfor forlænger I muligheden for at indberette til den uvildige advokat, når undersøgelsen er færdig?

I forbindelse med den uvildige advokatundersøgelse har nuværende og tidligere elever og forældre kunnet indberette oplevelser om mobning og grænseoverskridende adfærd til den uvildige advokat. I den forbindelse er der kommet indberetninger, der ligger uden for den periode, undersøgelsen omfatter.

Vi mener, det er vigtigt, at Herlufsholm anerkender, at skolen har mørke kapitler i sin fortid. Dem må vi se i øjnene og lære af, så intet lignende kan ske igen. Hvis nogen har oplevet noget, der ikke burde have fundet sted, så vil vi gerne høre om det. Derfor har vi valgt at forlænge muligheden for, at man både anonymt eller med afsender kan dele oplysninger med den uvildige advokat frem til udgangen af året.

Hvorfor kan man ikke læse den fulde rapport?

Da store dele af rapporten indeholder følsomme og personhenførbare oplysninger, er det ikke tilladt at offentliggøre den fulde rapport. Du kan læse en ekstraheret rapport her.

 

Læs det fulde kommissorium her.