Fugleskydning 3.jpg

Trivsel

På Herlufsholm Skole har vi i de seneste år iværksat en række initiativer, der fremmer skolens strategiske mål omkring høj faglighed, personlig udvikling og bæredygtighed. Vi ser det som vores fornemste opgave at skabe et miljø, hvor elever trives, udfordres og udvikler sig, samt at skabe en kultur hvor elever og forældre trygt kan henvende sig vedrørende negative samspil mellem elever, der kan udvikle sig til mobning eller krænkende adfærd. Vi er på skolen meget opmærksomme på, at vores elever er i en særlig periode af deres liv, en dannelsesfase, hvor det er naturligt at afsøge grænser, og at der i den forbindelse vil opstå konflikter og situationer, når elever kommer i klemme og har brug for redskaber og støtte fra voksne, de har tillid til. Det er et kontinuerligt arbejde på enhver skole. Vi søger konstant at udvikle skolen både fagligt, pædagogisk og socialt, så vi følger med tidens udfordringer, sådan som de påvirker ungelivet. For at opnå de bedste resultater samarbejder vi med eksterne konsulenter, ligesom vi udvikler vores egne modeller for at kunne støtte eleverne, samtidig med at vi tilbyder gode rammer for et udviklende ungdomsliv.

Ingen læring uden trivsel, ingen personlig udvikling uden tryghed

På Herlufsholm går vi meget op i, at eleverne trives og kan udvikle sig fagligt, personligt og socialt. Det sørger vi for på mange forskellige måder. Både i den måde, vi omgås hinanden på i den fælles hverdag, hvor venlighed, hensynsfuldhed og respekt for forskellighed er vigtige værdier, og ved hjælp af en række forskellige særlige initiativer. Disse initiativer spænder bredt fra at have en mentor, hvis man er dagelev, eller en kostlærer, hvis man bor på kostskolen. Fælles for alle klasser er lave klassekvotienter og engagerede lærere. Derudover har vi sammensat et trivselsteam, der består af en ungerådgiver, en trivselslærer, en skolevejleder i grundskolen, studievejledere på ungdomsuddannelserne og ikke mindst vores egen sygeplejerske. Trivselsteamet er med til at styrke og støtte trivsel på Herlufsholm gennem bl.a. personlige samtaler med elever, udviklingsforløb, forebyggende indsatser, rådgivning samt omsorg for og behandling af kostelever. Som noget helt unikt på Herlufsholm tilbyder vi også eleverne i 1.g at uddanne sig som trivselsambassadører. Dette er i tråd med vores grundlæggende vision om at uddanne vores elever til at vise hensyn til hinanden.

Trivselstiltag på skoleniveau

Trivselsudvalg

Skolen har etableret et Trivselsudvalg, der består af en ledelsesrepræsentant fra de tre skoleformer, trivselslærer, ungerådgiver, sygeplejerske samt rektor. Trivselsudvalget arbejder med etablering af trivselsfremmende arrangementer for eleverne. Det sker i samarbejde med en række eksterne aktører: LMS (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade), Sex og Samfund, Gymnasier fuld af liv, X-IT (Kræftens Bekæmpelse), Girl Talk og SSP - Det er sejt at sige nej. Arrangementerne kan variere fra år til år. Førnævnte arrangementer er dog kendetegnende ved at komme tilbage år for år. Trivselsudvalget udfærdiger hvert år et årshjul for at sikre, at der holdes fast i de gode trivselstiltag på skolen, og at vi kommer omkring alle aktuelle emner.

Trivselsudvalget udarbejder også skolens Antimobbestrategi i samarbejde med elevrådet.

Aktiviteter på kryds og tværs

Vi har en lang række traditionelle arrangementer, baller, cafeaftener og aktiviteter, som eleverne ser meget frem til. Skolen bestræber sig på at give eleverne gode og mindeværdige oplevelser, og oplevelserne er også med til at skabe et særligt fællesskab. F.eks. skolekomedier, Fugleskydning, På tværs-dag for hele 1.g, idrætsdag, hytteture, ekspeditioner, deltagelse i konferencer i ind- og udland samt udvalget af ekstraskolære aktiviteter.

Lave klassekvotienter

Klasseloftet er lavt i alle klasser – både i grundskolen og gymnasiet – på 23 i grundskolen og på 26 i STX/IB. Det giver gode rammer for at møde eleverne, der hvor de er, og hjælpe dem til at udvikle sig derfra.

Det Ekstraskolære Program 

Det Ekstraskolære Program tilbyder mere end 30 forskellige aktiviteter for eleverne, når skoledagen er slut. Ud over de mange aktiviteter har Kontoret for Ekstraskolære Aktiviteter (KEA) også ansvaret for, at alle 8.-9. klasses elever gennemfører The Award på bronzeniveau. KEA står også for Herlufsholm Udmærkelsen, som er et obligatorisk 2-årigt individuelt program for gymnasieleverne hvor den enkelte elev sætter sig et mål – ud over det sædvanlige. Det skal være udfordrende, udviklende og spændende.

Trivselstiltag på gruppeniveau

Kostlærer

På hver elevgård bor en kostlærer, som kan træffes døgnet rundt. Kostlæreren er en central person i kostelevernes liv på elevgården med henblik på at skabe et trygt, åbent og rummeligt miljø i dialog med eleverne med fokus på kulturen, de sociale relationer og interaktionerne på hele gården. Dermed fokuserer kostlæreren på at opbygge et familiært fællesskab med plads til forskellighed og overskud for andre. Kostlæreren er med til at samle gruppen af elever, der bor på gården, bl.a. ved fælles aktiviteter som fx at arrangere filmaften, pakkeleg og adventsgaver i december, græskarudskæring op til Halloween og meget mere. Kostlæreren har også fokus på den enkelte elevs trivsel. I den forbindelse har skolen prioriteret at afsætte tid til, at kostlæreren afholder regelmæssige mentorsamtaler for eleverne på gården, hvor den enkelte elevs udvikling af faglige og personlige kompetencer er i fokus. Kosteleverne får to gange årligt et særligt vyrd, hvor kostlæreren vurderer den enkelte elev på sin personlige udvikling og evne til at leve op til skolens værdier, som det kommer til udtryk i hverdagen på elevgården. Vyrdet bliver brugt som et dialogredskab i kostlærerens funktion som mentor.

Trivselsambassadørordning

I gymnasiet har vi i 2021 implementeret et særligt program for de elever, der gerne vil være med til at gøre klassen og skolen til et endnu mere levende fællesskab. Fire elever pr. klasse udnævnes til trivselsambassadører med sigte på i særlig grad at booste klassens sammenhold. Uddannelsen omfatter bl.a. kurser i sprogbrug, kommunikation, networking, igangsætning af aktiviteter, selvkontrol og håndtering af modstand

Fokus på klassen

Vi lægger vægt på en god, hjemlig stemning, og at der altid er en voksen i nærheden, eleverne kan gå til. I grundskolen er det klasselæreren, der har det overordnede ansvar, for at klassen trives, og fungerer dermed som klassens mentor. I gymnasiet er det klassementoren, der har indlagt ugentlige timer i klassens skema.

MiLife

Skolens MiLife-koordinator har til formål at give alle elever i grundskolen et stærkt fundament byggende på selvindsigt og forståelse for andre. MiLife-koordinatoren bidrager til udvikling af elevernes egen trivsel for derefter at kunne bidrage til klassens sociale udvikling. Konkrete initiativer inkluderer bl.a. konfliktløsningskurser på 6.-7. årgang, trivselsfremmende aktiviteter, at gennemføre WEB-programmet (Where Everyone Belongs), samtaler med elev(er) med vanskeligheder samt konfliktmægling mellem grupper/elever. MiLife-koordinatoren deltager også i forældremøder, hvor det er relevant, tilbyder supervision til kolleger og arbejder med elever, der har lavt selvværd.

 

Trivselstiltag på individuelt niveau

Mentor

Alle elever får tildelt en mentor. Mentoren har fokus på den enkelte elevs trivsel og udvikling i skolefællesskaberne – både de nære fællesskaber, i grupperne og i klasserne samt på elevgårdene. Mentorteamet arbejder på at skabe en fællesskabsfølelse, hvor eleverne tager hensyn til og inkluderer hinanden. Målet er, at den enkelte elev lærer at trives i en atmosfære af accept og tillid og får følelsen af at være anerkendt af kammerater - både i klassen og på elevgården. Oplever en elev uoverensstemmelser eller konflikt, kan eleven henvende sig til sin mentor. 

Ungerådgiver

Ungerådgiverens primære funktion er at afholde personlige samtaler med eleverne i form af rådgivning, coaching, vejledning, SSP-samarbejde, trivselsambassadørudvalget, forebyggende indsatser og konfliktløsning/rundbordssamtaler. Ungerådgiveren er også kontaktperson for gymnasiets elevråd.

Trivselslærer

Trivselslæreren hjælper elever, der føler angst eller har bekymringstanker omkring skolelivet, fx frygt for gruppearbejde, dårlige karakterer eller præstations- og/eller eksamensangst. Trivselslæreren er primært henvendt til elever i grundskolen, men kan også hjælpe elever i gymnasiet.

Skolevejleder (grundskolen)

Skolevejlederens funktion er at vejlede grundskolens elever i deres ungdomsuddannelsesvalg samt i samarbejde med grundskolens lærere at uddannelsesparathedsvurdere eleverne i 8., 9. og 10. klasse. På baggrund af uddannelsesparathedsvurderingen vejledes og støttes eleverne i deres uddannelsesvalg i samarbejde med elev, forældre og lærere.

Studievejledere (gymnasiet)

Studievejlederne orienterer om uddannelsesmuligheder i forbindelse med overgangen fra grundskole til gymnasium samt efter studentereksamen. De tre studievejledere tilbyder hjælp til at udforme ansøgning til universiteter i udlandet, til at udvikle effektive studieteknikker og til at holde det faglige fokus samt hjælp til afklaring om karrieremuligheder i samarbejde med Studievalg Danmark. Studievejlederne arrangerer også brobygning for elever internt og eksternt, som ønsker at komme på besøg i en STX- eller IB-klasse. Studievejlederne er også opsøgende over for elever med fraværsproblemer.

Matematikvejleder

Matematikvejlederen er en uddannet ressourceperson med specielle kompetencer inden for matematikudvikling, som har en stor teoretisk og nuanceret viden om faget. Matematikvejlederen inspirerer, vejleder og koordinerer skolens arbejde med at udvikle og styrke elevernes matematikkompetencer i hele skoleforløbet og samtidig minimere gruppen af elever med matematikproblematikker.

Læsevejleder

Læsevejlederen er ligeledes en ressourceperson med særlige kompetencer inden for læseudvikling. Læsevejlederens formål er at understøtte et levende læsemiljø ved at inspirere, vejlede og koordinere skolens arbejde mod at udvikle og styrke elevernes læselyst samt læse- og skrivekompetencer i hele skoleforløbet og dermed minimere gruppen af elever med læseproblematikker. Læsevejlederen vejleder i målsætninger for klasser og for den enkelte elev i forbindelse med læsning og skrivning, samt deltager i relevante forældremøder med henblik på at rådgive og informere forældrene.

Talentudvikling

Vi anser talentudvikling for et meget vigtigt indsatsområde og ønsker at fremme den enkelte elevs talent. Her arbejder vi med det hele menneske, der går foran og tager ansvar for sig selv og for det fællesskab, vi alle er en del af. Den enkelte elevs talentudvikling sker i tæt samarbejde mellem eleven, skolens talentkoordinatorer samt elevens faglærere og andet relevant personale.

Sygeplejerske

Skolens sygeplejerske kan træffes på skolens sygeafdeling på hverdage kl. 7.30-19 (søndag kl. 9-11). Sygeplejersken bor på skolen og kan konsulteres på telefon og være behjælpelig med stillingtagen til akutte problemer døgnet rundt. Eleverne (primært kostelever) kan være indlagt på sygeafdelingen, når de er syge og derfor ikke bør være på elevgården af hensyntagen til både den syge elev og de andre elever. Sygeplejersken varetager det daglige arbejde med omsorg for og pleje af kostelever, herunder indlæggelser, skadestue, henvisning til læge eller andre fagpersoner, bestilling af receptmedicin, kørsel m.m. Sygeplejersken tager sig også af pleje af alle skolens elever ved småskader eller brug for håndkøbsmedicin, samt bistår elever, der er i dårlig trivsel, i samarbejde med forældre, lærere, kostlærere, ungerådgiver, trivselslærer og skoleledelse – sygeplejersken tilbyder også støttende samtaler.

Kommunal sundhedspleje

Herlufsholm har indgået et samarbejde med den kommunale sundhedspleje i Næstved. De to sundhedsplejersker kommer og besøger 6. og 8. årgang hvert år, hvor alle elever tilbydes en individuel trivselssamtale og sundhedsundersøgelse på SUS. Sundhedsplejersken er en uddannet ressourceperson, som er trænet i at spørge eleven meget bredt og dermed kunne finde frem til, hvordan sundhedsplejersken kan hjælpe den enkelte elev. I de situationer, hvor sundhedsplejersken vurderer, at en elev ikke trives, bliver skolens sygeplejerske involveret med henblik på at vurdere, hvordan og hvem der kan hjælpe eleven bedst muligt.

Kontakt trivselsteamet

På Herlufsholm Skole har vi som beskrevet ovenfor en række tilbud til eleverne. Som udgangspunkt kan eleverne til enhver tid tage fat i deres klasselærer, mentor eller kostlærer. Ønsker de at tale med én, der er udenforstående, tilbyder skolen helt konkret nedenstående muligheder:

Ungerådgiver

Vores ungerådgiver spiller en særlig rolle for skolens elever. Ungerådgiverens dør står altid åben for en god og forstående snak i trygge rammer med en kompetent voksen. Det er altid muligt at fange vores ungerådgiver, Maria Lorentzen på tlf. 51 34 39 60 eller mail mlo@herlufsholm.dk.

Maria beskæftiger sig med alt, hvad der har med trivsel at gøre på skolen i forskellige henseender. Hendes primære rolle er samtaler med eleverne – hun er til for dem og er deres ambassadør. Maria varetager også rådgivning, coaching, vejledning, SSP-samarbejde, trivselsambassadørudvalget, forebyggende indsatser og konfliktløsning/rundbordssamtaler. Henvendt til grundskolen, STX og IB.

Maria har færdiggjort en 2-årig uddannelse i kognitiv terapi og metode.

Trivselslærer

Vores trivselslærer, Henriette, hjælper elever, der føler angst eller har bekymringstanker omkring skolelivet, fx frygt for gruppearbejde, dårlige karakterer eller præstations- og/eller eksamensangst. Du er altid velkommen til at sende en SMS til Henriette på 28 57 79 74 eller sende en mail til hhj@herlufsholm.dk. Henvendt til grundskole.

Skolevejleder (grundskolen)

Vores skolevejleder, Marie Louise Pedersen, arbejder meget engageret og motiveret for at hjælpe alle elever i grundskolen – herunder at hjælpe eleverne til at se muligheder frem for begrænsninger og støtte dem ved behov. Eleverne i grundskolen kan fange Marie Louise Pedersen på mlp@herlufsholm.dk. Marie Louises funktion er at vejlede grundskolens elever i deres ungdomsuddannelsesvalg samt i samarbejde med grundskolens lærere at uddannelsesparathedsvurdere eleverne i 8., 9. og 10. klasse. På baggrund af uddannelsesparathedsvurderingen er det Marie Louises opgave at vejlede og støtte eleverne i deres uddannelsesvalg i samarbejde med elev, forældre og lærere. Marie Louise varetager den overordnede planlægning af arbejdet for afgangsklassernes uddannelsesplaner i samarbejde med klasselærerene. 

Studievejledere (STX og IB)

Studievejlederne orienterer om uddannelsesmuligheder i forbindelse med overgangen fra grundskole til STX/IB samt efter studentereksamen. På Herlufsholm har vi tre studievejledere: Ingrid Sinding isi@herlufsholm.dk, Charlotte Fausing cfa@herlufsholm.dk og Birgitte Berner bbe@herlufsholm.dk. Studievejlederne tilbyder hjælp til at udforme ansøgning til universiteter i udlandet, til at udvikle effektive studieteknikker og til at holde det faglige fokus samt hjælp til afklaring om karrieremuligheder. Studievejlederne arrangerer også brobygningen for elever internt og eksternt, som ønsker at komme på besøg i en STX- eller IB-klasse.

Sygeplejerske

Vi har tilmed vores eget trivselshus, SUS, med en sygeplejerske, der passer godt på dig, hvis du bliver syg, kommer til skade, eller hvis du har brug for snak. Vores sygeplejerske hedder Kamilla Halling og kan kontaktes på mobil 21 55 54 34 eller mail kaha@herlufsholm.dk.

Det er muligt at møde Kamilla på SUS på hverdage kl. 7.30-19 (søndag kl. 9-11). Kamilla bor på SUS og kan konsulteres på telefon og være behjælpelig med stillingtagen til akutte problemer døgnet rundt. Eleverne (primært kostelever) kan være indlagt på SUS, når de er syge og derfor ikke bør være på elevgården af hensyntagen til både den syge elev, så denne kan få omsorg, samt til de andre elever, så de ikke bliver smittet. Kamilla varetager det daglige arbejde med omsorg for og behandling af primært kostelever på SUS, herunder indlæggelser, skadestue, henvisning til læge eller andre fagpersoner, bestilling af receptmedicin, kørsel og så videre. Kamilla tager sig også af akut behandling af skolens elever ved småskader eller brug for håndkøbsmedicin. Kamilla hjælper også til med udredning af elever, der er i dårlig trivsel, i samarbejde med lærere, kostlærere, ungerådgiver og skoleledelse – hun tilbyder ligeledes støttende samtaler med de unge.

IMG 6994